Заказник місцевого значення Лазарево

Географiчне розташування: с. Нагоряни, с. Княгинин, Кам’янець-Подiльський район

Площа: 160 га

Цiннiсть: Пiдснiжник звичайний, гнiздiвка звичайна, булатка великоквiткова


Положення про ботанiчний заказник мiсцевого значення “Лазарево”

1. Загальнi засади.

1.1 Ботанiчний заказник мiсцевого значення “Лазарево”. Залiснена дiлянка природного походження, на якiй зростають грабово-дубовi дерева, а також рiзноманiтнi рослини трав’яного походження, з Червоної Книги України: пiдснiжник звичайний, гнiздiвка звичайна, булатка великоквiткова. Заповiданий рiшенням ОВК №194 вiд 26.10.1990 р.
1.2 Загальна площа ботанiчного заказника мiсцевого значення “Лазарево” становить 160,0 га. Користувач Панiвецьке лiсництво, Кам’янець-Подiльського держлiсгоспу i знаходиться мiж с. Нагоряни i с.Княгинин Кам’янець-Подiльського р-ну.
1.3 Ботанiчний заказник мiсцевого значення “Лазарево” входить до складу природно-заповiдного фонду України, який охороняється як нацiональне надбання, є складовою частиною системи природних територiй та об’єктiв, що перебувають пiд особливою охороною.
1.4 Лiквiдацiя, реорганiзацiя, ботанiчного заказника мiсцевого значення “Лазарево”, а також змiна границь, проводиться згiдно чинного законодавства.
1.5 Поштова адреса землекористувача:
Хмельницька область, м.Кам’янець-Подiльський, вул. Шевченка, 30, Кам’янець-Подiльський держлісгосп. т. 2-38-01.

2. Мета створення i завдання ботанiчного заказника мiсцевого значення “Лазарево”.

2.1 Ботанiчний заказник мiсцевого значення “Лазарево” входить до складу природно-заповiдного фонду України.
2.2 Головним завданням ботанiчного заказника мiсцевого значення “Лазарево” є збереження цiнних видiв рiдкiсних рослин. Ст. 25 З.У. про ПЗФ України.
2.3 Ботанiчний заказник мiсцевого значення “Лазарево”, може викристовуватись в естетичних, виховних, наукових, природноохоронних, рекреацiйних цiлях.

3. Режим територiї та охорона ботанiчного заказника мiсцевого значення “Лазарево”.

3.1 На терирорiї заказника обмежується або забороняється будь-яка дiяльнiсть, що суперечить цiлям i завданям передбаченим положенням про заказник.
3.2 Господарська, наукова та iнша дiяльнiсть, що не суперечить цiлям i завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
3.3 Власники або користувачi земельних дiлянок природних об’єктiв, оголошених заказником, беруть на себе забов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження. СТ. 26 Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.
3.4 Проведення такої господарської дiяльностi, яка може спричинити шкоду заповiдному об’єкту та порушити екологiчну рiвновагу.
3.5 Будiвництво споруд, що можуть вплинути на змiну характеру мiсцевостi, ландшафту i спричинити збитки заповiдному об’єкту.
3.6 Геологорозвiдувальнi роботи, добування корисних копалин, порушення грунтового та рослинного покриву.
3.7 Будь-яке засмiчення та забруднення територiї заказника.
3.8 Надання земельних дiлянок пiд забудову.
3.9 Iншi види робiт, що можуть призвести до порушення природних зв’язкiв та ходу природних процесiв, втрати наукової, господарської, естетичної цiнностi заказника.
3.10 Порушення законодавства України “Про природно-заповiдний фонд України” та закону “Про охорону навколишнього середовища” тягне за собою дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльну або кримiнальну вiдповiдальнiсть.
3.11 Розмiр шкоди заподiяної заказникам, визначається на основi затвердженних такс.
3.12 Всi види природокористування, що проводяться на територiї заказникiв здiйснюються за дозволами держуправлiння екологiчної безпеки в Хмельницькiй областi в межах, затвердженних у встановленному порядку.

Положення розроблене на основi Закону України “Про природно-заповiдний фонд України”.

Погоджено:
Директор Кам’янець-Подiльського держлiсгоспу М.М. Рудько