Знахідки Eounymus Nana Bieb. на Поділлі (Хмельницька область)

Ковальчук С.І., Кльоц О.М.
Український ботанічний журнал, 1984. – T. 41. – №4

Euonymus nana Віеb. – один з найбільш цікавих у науковому відношенні та рідкісних видів флори України. Його загальний ареал диз’юнктивний. Вид складається з чотирьох основних, дуже віддалених один від одного локалітетів. Зростає в Румунії, Польщі, на Україні та в Молдавії, в Криму і на Північному Кавказі, і, крім того, трапляється в Монголії та на Тібеті. Таке диз’юнктивне поширення досліджуваного виду свідчить про його реліктовий характер (Котов, 1955; Красная книга…, 1975; Чопик, 1978; Заверуха и др., 1983).

На території України дуже рідко зростає в листяних лісах, а також у чагарниках не вище 800 м. н.р.м. (Белоусова и др., 1979). Ця рослина відома лише з ряду ізольованих місцезростань у Правобережному Лісостепу (східна частина), Криму та в Західному Лісостепу (південно-східна частина). Переважна кількість знахідок Euonymus папа в Західному Лісостепу припадає на Поділля.

Відомості про поширення Е. nana в Хмельницькій обл. подаємо за даними ряду праць, а також на основі аналізу гербарних зборів* (Клеопов, Гринь, 1933; Балковський, 1939; Кузнецова, 1954; Котов, 1955). Всього для території області наводиться шість місцезнаходжень виду. З них п’ять – у лісах Середнього Придністров’я, а саме: в Ярмолинецькому р-ні – околиці с. Проскурівка, Дунаєвецькому р-нi – околиці сіл Михайлівка та Блищанівка (Маковецький, 1913), с. Маліївці – в грабово-дубовому лісі, де, за даними Б. Балковського (1939), зарості цієї рослини траплялися досить часто у вигляді смуги завдовжки 1,5 км і завширшки 30-40 м. Для Городоцького р-ну Е. папа була вперше відмічена О. С. Роговичем (1869) на березі р. Збруч неподалік від смт. Сатанова. Пізніше це місцезнаходження підтвердив І. Ф. Шмальгаузен (1886).

У 1913 р. зазначений вид був відмічений Й.К. Пачоським (цит. за Клеопов, Гринь, 1933) на стрімких схилах долини р. Збруч в урочищі Товтрик, що знаходиться північніше околиць с. Кринцілів. У гербарії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР зберігається гербарний зразок Е. nana, зібраний О. Соколовським та В. Шидловським 26 липня 1935 р. в лісі поблизу с. Кринцілів, але більш точного місцезростання не вказується. Лише одне місцезростання виду знаходиться за межами Середнього Придністров’я – на околицях м. Красилова (Шмальгаузен, 1895).

Місцезнаходження Е. папа в Хмельницькій обл. не були підтверджені ще з 30-х років (Красная книга СССР, 1978). На основі наших досліджень встановлено, що з шести вищезазначених місцезнаходжень виду, в п’ятьох ця рідкісна рослина, очевидно, вже не трапляється.

У 1981 р. нами було виявлено місцезростання Е. nana в грабово-дубових лісах товтрового кряжа. Одне з них знайдене вперше на Циківській дачі (17 квартал) Циківського лісництва (Кам’янець-Подільський р-н). Знахідка Е. папа на Сатанівській дачі (урочище Зломна, 17 квартал Сатанівського лісництва Ярмолинецького ліс-госпзагу, на південній околиці с. Кринцілів Городоцького р-ну, можливо, підтверджує вже відоме за гербарними зборами місцезростання цього виду. У зв’язку з відсутністю даних про ценотичні умови зростання Е. nana в межах Товтрового кряжа подаємо короткий опис рослинності з участю досліджуваної рослини.

Euonymus папа росте в складі таких асоціацій: Carpineto-Quercetum stellarioso-caricosum (pilosae) i Carpineto-Quercetum asarosum.

Асоціація Carpineto-Quercetum stellarioso-caricosum (pilosae) трапляється на Циківській дачі вздовж пологого схилу, який закінчується скелястою “стіною” в напрямку до долини р. Смотрич. Ґрунт сірий, опідзолений. Деревостан одноярусний, порослевого походження, віком 30-40 років. Зімкненість крон – 0,7, висота – 15-17 м. Його утворюють Quercus robur L. (0,3), Carpinus betulus L. (0,6), Populus tremula L. (0,1), спорадично – Malus syivestris Mill І Cerasus avium Моеnсh. Підлісок дуже рідкий. Поодиноко зустрічаються низькі (до 1 м заввишки) кущі Euonymus verrucosa Scop., Swida sanguinea (L.) Оріz, Lonicera xylosteum L., Corylus avellana L., Viburnum lantana L., а також ліана Hedera helix L., яка не піднімається вище травостою. Дуже рідко зустрічається Daphne mezereum L.

Загальне покриття травостою – 20%. Його утворюють Carex pilosa Scop. (10%), Aegopodium podagraria L.(5), Stellaria holostea L. (10), Convallaria majalis L. (5). Рідше (1 %) ростуть Pulmonaria obscura Dumогt., Asperula odorata L., Galeobdolon luteum Huds., Galitim ver-num Scop., Hepatica nobilis Mill., поодиноко – Lathyrus vernus (L.) Bernh., Euphorbia amygdaloides L., Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb., Listera ovata (L.) R. Вг., Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Epipactis purpurata Smith. Зарості Е. nana займають площу 0,6 га, на якій з метою підрахунку наземних пагонів цього виду ми закладали облікові ділянки площею 0,25 м2. У середньому на одну таку ділянку припадає 5 пагонів. Всього на досліджуваній площі налічується 30-35 тис. наземних пагонів, висота яких не перевищує 30 см. Особин Е. nana, що плодоносять, не виявлено.

Асоціація Carpineto-Quercetum asarosum поширена на Сатанівській дачі (урочище Зломна) на пологому південному схилі неглибокої балки, густо помереженої численними стежками для перегону худоби. Тальвег балки без постійного водотоку, закінчується він у долині р. Збруча. Грунт – ясно-сірі суглинки. Лісостан одноярусний, порослевого походження, віком 50-70 років. Зімкненість крон – 0,8-0,9, висота деревостану – 19-20 м. Деревний ярус сформований із Q. robur (0,4), Carpinus betulus (0,5), Tilia cordata (0,1) та домішки Cerasus avium. Дуже рідко – Betula pendula Roth.

Підлісок майже відсутній. Дуже рідко відмічені Е. verrucosa, Crataegus monogyna Jacq., Rosa canina L., Viburnum lantana.

Трав’яний покрив унаслідок неконтрольованого випасу перебуває на стадії дигресії. Загальне покриття його становить 15%. Травостій утворюють Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau (10%), Asarum europaeum L. (4), Glechoma hederacea L. (3), Asperula odorata (2), Stellaria holostea (2), Carex, sylvatica H u d s. Рідко (до 1%) трапляються Aegopodium podagraria, Carex, pilosa, Geranium robertianum L., Maianthemum bifotium (L.) F. W. Sсhmіdt, Parts quadrifolia L. і Mercurialis perennis L. Поодиноко ростуть Polygonatum odoratum (Mill.) Dгuсe, Sanicula europaea L., Dryopteris filix-max (L.) Schott, Geranium phaeum L., Arum alpinum Schottet Kotschy, Neottia nidus-avis (L.) Rich. Слід зазначити, що внаслідок значного антропогенного впливу корінні грабово-дубові ліси заміщені вторинними – грабовими, збіднів трав’яний покрив. Це, безумовно, ускладнює збереження рідкісних видів рослин.

Euonymus папа на площі 0,7 га утворює нерівномірні за покриттям (2-5 %) зарості, що стеляться уздовж схилу та дна балки. Характерною ознакою цих заростей є чітко виражена куртинність. Площа, котру займає одна куртина, коливається в межах 1-5 м2. У їх центрі, як правило, знаходяться старі за віком особини Е. nana з товстими (до 1 см) стовбурцями та міцною розвиненою кореневою системою. По периферії куртин радіальнo розгалужуються більш молоді зеленуваті пагони. На нашу думку, зазначені куртини є нічим іншим, як материнськими кущами Е. nana, i за віком вони старші, ніж кущі, виявлені на території Циківської дачі. Там пагони розподілені майже рівномірно і однакові на вигляд. Найвищі (до 60 см) рослини Е. nana трапляються лише біля стовбурів дерев, де менше витоптується грунт худобою. Рослин, що плодоносять, теж не вдалося виявити.

Зауважимо, що Е. nana, як дуже рідкісний і цінний для науки вид, занесена у список рідкісних і зникаючих рослин Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів (МСОП) (Крюкова и др., 1980), в “Красную книгу СССР” (1978), а також до “Червоної книги Української РСР” (1980). З метою охорони Е. nana у Хмельницькій обл. її місцезростання слід оголосити заповідними й організувати на їх території ботанічні резервати. Зокрема, такі резервати необхідно створити на території Циківської (17 квартал) і Сатанівської дач (урочище Зломна, 17 квартал).